در حال بارگذاری ...

قابل توجه مهارت آموزان معلمی (ماده ۲۸) ورودی ۹۵ (پودمان دوم)

قابل توجه مهارت آموزان معلمی (ماده ۲۸) ورودی ۹۵ (پودمان دوم)

مهارت اموزان عزیز حداکثر تا ۲۰/۳/۹۷ فرصت دارند نمره درس کارآموزی خود را از طریق فرم های مربوطه ای که توسط معلمان راهنما و مدیران واحدهای آموزشی محل کارآموزی شان تکمیل شده است، همرام با لوح فشرده فیلم تدریس شان در حضور معلم راهنما به آموزش پردیس ارائه دهند. مهارت آموزان می توانند فرم های مربوطه را از آقای نظری کارشناس امور مهارت آموزان پردیس تحویل بگیرند. لازم به ذکر است نمره درس آموزش پژوهی نیز حداکثر باید تا پایان خرداد ماه در سامانه ثبت شود و مهارت آموزان باید با هماهنگی با استاد راهنما تکالیف و پروژه مربوطه را تحویل داه باشند.

دفترچه راهنمای کارآموزی پیوست شده است.


نظرات کاربران